شعبه های فروشگاه زنجیره ای ایده آل:

شعبه 1: شیراز: بلوار سیاحتگر- حدفاصل چهارراه بنفشه و چهارراه سیاحتگر 38307883

شعبه 2 :  زاگرس 38346314